Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van:

E.Wieland h.o.d.n. Podologie Wieland
Kolmonderstraat 15
6286 CD Gulpen-Wittem

Inschrijfnummer K.v.K. voor Limburg:14116536

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop alsmede alle overeenkomsten van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het verrichten van (advies)werkzaamheden c.q. het op maat vervaardigen van zaken, van E.Wieland h.o.d.n. Podotherapie Wieland, gevestigd te Gulpen-Wittem, hierna te noemen “Edith Wieland”.
2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
3. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
5. Onder “zaken” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door Edith Wieland op maat te vervaardigen (podologische) producten.
6. De door Edith Wieland te vervaardigen en/of door – of door derden voor – de wederpartij aan te leveren adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten e.d. zullen in het navolgende worden aangeduid als “de bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan.
7. Onder de “schriftelijke” bescheiden worden tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op cd-roms, diskettes of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
9. Indien Edith Wieland op enig moment nalaat nakoming te verlangen van hetgeen partijen zijn overeengekomen, laat dit onverlet het recht van Edith Wieland op een Edith Wielander tijdstip alsnog nakoming te verlangen.
10. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien Edith Wieland dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.

Artikel 2: Overeenkomsten, opdrachten

1. Mondelinge afspraken binden Edith Wieland eerst nadat deze schriftelijk door haar zijn bevestigd dan wel zodra zij met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
2. Opdrachten van de wederpartij dienen vergezeld te gaan van een duidelijke, schriftelijke omschrijving van de aard van de opdracht.
3. Wijzigingen in een eenmaal schriftelijk verstrekte opdracht, dienen eveneens schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Edith Wieland pas bindend, indien deze schriftelijk door haar zijn bevestigd.
4. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Edith Wieland bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen, offertes

1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van Edith Wieland zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Edith Wieland het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Edith Wieland niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. tot het verrichten van een deel van de overeengekomen werkzaamheden tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
3. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij opdracht door de wederpartij verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen hebben voor de prijzen c.q. tarieven.
4. Aanbiedingen, offertes, prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten c.q. nieuwe bestellingen.
5. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is Edith Wieland hieraan niet gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
6. Getoonde en/of verstrekte modellen, voorbeelden van de bescheiden alsmede opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Edith Wieland zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
7. De in het vorige lid genoemde modellen en voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van Edith Wieland en dienen op eerste verzoek van Edith Wieland te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
8. Edith Wieland aanvaardt bij het uitbrengen van een offerte geen verantwoordelijkheid voor de door of namens de wederpartij en/of derden uitgewerkte bescheiden, noch voor de eventueel hierbij gegeven specificaties van afmetingen, maten, materialen e.d..
9. Edith Wieland heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits Edith Wieland de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
10. Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt is hij verplicht op eerste verzoek van Edith Wieland alle bij de aanbieding c.q. offerte geleverde bescheiden aan Edith Wieland te retourneren.

Artikel 4: Inschakeling derden

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Edith Wieland het recht bepaalde leveringen of werkzaamheden door derden te Edith Wieland verrichten. Een en ander ter beoordeling van Edith Wieland.

Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
a. de eventueel voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens tijdig en in de door Edith Wieland gewenste vorm aan Edith Wieland ter beschikking worden gesteld;
b. de door de wederpartij aan Edith Wieland verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. vrij zijn van virussen en/of defecten;
2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De wederpartij vrijwaart Edith Wieland voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
3. Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Edith Wieland gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 6: Vertrouwelijke informatie

1. Edith Wieland verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van de wederpartij heeft verkregen en waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij Edith Wieland ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en Edith Wieland zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
2. Edith Wieland zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat­regelen treffen teneinde de van de wederpartij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
3. Edith Wieland staat er voor in dat haar personeel en andere personen die onder haar supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.
4. Edith Wieland verplicht zich alle ter beschikking gekregen software, informatiedragers en informatie binnen 5 werkdagen nadat de wederpartij daarom heeft verzocht, aan de wederpartij terug te geven.
5. Het is Edith Wieland toegestaan te publiceren over de door haar verrichte diensten en werkzaamheden alsmede om methodes, (deel)analyses e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de wederpartij hierbij gewaarborgd blijft.

Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijn

1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaamheden in het kader van de verstrekte opdracht moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien Edith Wieland haar verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient zij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
2. Bij levering c.q. de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Edith Wieland per transactie worden gefactureerd.
3. Het risico betreffende de geleverde zaken c.q. bescheiden gaat over op de wederpartij op het moment van levering. Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de te leveren zaken feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.
4. Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door Edith Wieland te bepalen wijze en voor haar risico, maar voor rekening van de wederpartij..
5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren c.q. de zaken niet worden afgehaald dan wel indien het niet mogelijk blijkt de voor de opdracht overeengekomen werkzaamheden te verrichten, wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Edith Wieland zich het recht voor de zaken voor rekening en risico van de wederpartij te bewaren. Na bewaring geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de wederpartij Edith Wieland in staat moet stellen de zaken alsnog te leveren c.q. de werkzaamheden alsnog te verrichten dan wel waarbinnen de wederpartij de zaken alsnog moet afhalen. Een en ander, tenzij Edith Wieland uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
6. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 5 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft Edith Wieland het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Edith Wieland is alsdan gerechtigd de zaken aan derden te verkopen c.q. te vernietigen.
7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs (onder aftrek van eventuele opbrengsten uit de in het vorige lid van dit artikel bedoelde verkoop), alsmede eventuele bewarings- en/of andere kosten te voldoen onverlet. Edith Wieland is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering c.q. de uitvoering van de opdracht over te gaan.

Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Edith Wieland kan niet eerder verplicht worden met de uitvoering van de werkzaamheden in het kader van de overeengekomen opdracht c.q. de levering van de zaken c.q. bescheiden te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in haar bezit zijn en zij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
2. Wanneer de werkzaamheden dan wel de leveringen door oorzaken buiten de schuld van Edith Wieland niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen geschieden, is Edith Wieland gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van aan Edith Wieland niet bekende omstandigheden hetzij door welke overmacht dan ook, zal Edith Wieland met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de overeenkomst zodanig, dat de uitvoering van de overeenkomst wel mogelijk zal zijn. Edith Wieland zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen die een wijziging heeft voor het overeengekomen honorarium en/of de overeengekomen (op)levertermijnen. Een en ander, behoudens wanneer uitvoering van de opdracht ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Edith Wieland heeft alsdan in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.

Artikel 9: Meer- en minderwerk

1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Edith Wieland en de wederpartij overeengekomen te worden en zo nodig schriftelijk te worden bevestigd.
2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats:
a. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk geschiedt ineens bij afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10: Oplevering en goedkeuring

1. Ten aanzien van de door Edith Wieland in opdracht vervaardigde zaken is Edith Wieland gehouden de wederpartij mede te delen dat de zaak gebruiksklaar is.
2. De vervaardigde zaak wordt geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien deze ter beschikking van de wederpartij is gesteld en de wederpartij de werking van de zaak heeft gecontroleerd en goedgekeurd c.q. de met Edith Wieland voor de zaak overeengekomen specificaties, eigenschappen, kwaliteiten e.d. heeft gecontroleerd en goedgekeurd.
3. De vervaardigde zaak wordt tevens geacht conform de overeenkomst te zijn opgeleverd, indien de wederpartij de zaak binnen een termijn van 2 weken na de ter beschikking stelling niet heeft gereclameerd bij Edith Wieland.
4. Indien de wederpartij na levering door Edith Wieland nog wijzigingen wenst te Edith Wieland aanbrengen aan de vervaardigde zaak, kan dit worden aangemerkt als meerwerk. Edith Wieland is alsdan gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten en/of de hieraan te besteden tijd bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. Ingeval de wederpartij na de in dit artikel bedoelde levering nog gebreken, onvolkomenheden e.d. met betrekking tot de vervaardigde zaak constateert, zijn op deze gebreken, onvolkomenheden e.d. de bepalingen van artikel 11 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 11: Reclames en retourzendingen

1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen, dienen uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de zaken, aan Edith Wieland te worden gemeld.
2. Overige reclames – waaronder reclames ten aanzien van de verrichte (advies)werkzaamheden c.q. de geleverde bescheiden – dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan Edith Wieland te worden gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De reclames dienen in ieder geval binnen 1 jaar na levering aan Edith Wieland te worden gemeld.
3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Edith Wieland kenbaar zijn gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
4. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
5. Edith Wieland dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Edith Wieland indien laatstgenoemde daarmee vooraf haar uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.
6. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Edith Wieland te bepalen wijze.
7. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of beschadigd, vervalt elk recht op reclame.
8. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en garantie

1. Edith Wieland kwijt zich van haar taak zoals van een praktijk in haar branche mag worden verwacht, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Edith Wieland, haar personeel dan wel door haar ingeschakelde derden, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.
2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Edith Wieland, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Edith Wieland, uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Edith Wieland in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, voor zover Edith Wieland hiervoor verzekerd is.
5. Edith Wieland staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.
6. Indien Edith Wieland voor de vervaardiging van zaken grondstoffen, materialen e.d. van derden betrekt, baseert zij zich ten aanzien van de gedragingen en eigenschappen hiervan op de gegevens die door de producent of de leverancier van die grondstoffen, materialen e.d. aan haar zijn verstrekt. Edith Wieland is op grond van het voorgaande niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan in samenhang met de verwerkte grondstoffen, materialen e.d..
7. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen, informatie e.d. die hij van Edith Wieland heeft ontvangen die geen directe betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst.
8. Indien zich in de geleverde zaken zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Edith Wieland zich die zaken, naar haar keuze, kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
9. De wederpartij verliest diens rechten jegens Edith Wieland, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Edith Wieland tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d. van Edith Wieland strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de geleverde zaken door de wederpartij;
b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Edith Wieland zijn verschaft en/of voorgeschreven;
c. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan Edith Wieland heeft verstrekt en Edith Wieland de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd.

Artikel 13: Honorarium opdracht

1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zal Edith Wieland de overeengekomen opdracht uitvoeren tegen een vast honorarium.
2. Edith Wieland is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in onvoldoende mate door partijen werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, deze onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Edith Wieland en in redelijkheid niet van Edith Wieland kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen honorarium.
3. Ingeval de partijen voor de uitvoering van een overeengekomen opdracht een uurtarief zijn overeengekomen is het honorarium dat bij de wederpartij in rekening wordt gebracht, berekend op basis van het aantal bestede uren, onder toepassing van het overeengekomen uurtarief.
4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van algemeen erkende feestdagen) en voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
5. De door Edith Wieland gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
6. Bij spoedopdrachten is Edith Wieland gerechtigd een naar redelijkheid en billijkheid te bepalen toeslag te berekenen over het overeengekomen uurtarief.
7. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d. dan wel ingeval tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan de prijzen van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen, grondstoffen e.d. zijn gestegen, is Edith Wieland gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst door Edith Wieland c.q. door haar ingeschakelde derden of toeleverancier worden uitgegeven en in werking treden dan is Edith Wieland gerechtigd de daarin vermelde prijzen c.q. tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.
b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 14: Betaling

1. Edith Wieland dient – voor zover van toepassing en niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen – zelf de declaraties voor de door haar verrichte werkzaamheden en geleverde zaken in bij de zorgverzekeraar van de wederpartij. De wederpartij dient zelf de eigen bijdrage aan Edith Wieland te betalen.
2. Betaling van de door de wederpartij te betalen eigen bijdrage dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 2 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
a. zal de wederpartij aan Edith Wieland een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;
zal de wederpartij, na daartoe door Edith Wieland te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
heeft Edith Wieland het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Edith Wieland zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
4. Ter keuze van Edith Wieland kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
5. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Edith Wieland bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering c.q. verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien Edith Wieland het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Edith Wieland heeft, dan ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
b. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

1. Edith Wieland is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband houden met c.q. behoren bij de door Edith Wieland vervaardigde c.q. ontwikkelde zaken alsmede de hieraan ten grondslag liggende bescheiden, ongeacht of deze zaken en/of bescheiden in opdracht van de wederpartij zijn geproduceerd. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten zijn zowel voor als na de levering van de zaken uitdrukkelijk en uitsluitend aan Edith Wieland voorbehouden.

Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud

1. Edith Wieland behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin­gen jegens Edith Wieland heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2. Ingeval Edith Wieland een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Edith Wieland vergoeding van schade, gederfde winst en rente te vorderen.
3. De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Edith Wieland heeft voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Edith Wieland te bewaren.

Artikel 17: Retentierecht

1. Edith Wieland is bevoegd de afgifte van de bestelde zaken alsmede de teruggave van de zaken van de wederpartij die onder het beheer van Edith Wieland vallen op te schorten indien en zolang:
a. de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;
b. de wederpartij de kosten van eerdere door Edith Wieland verrichte werkzaamheden aan de zaken niet of niet in zijn geheel voldoet;
c. de wederpartij andere vorderingen die voortvloeien uit de contractuele relatie met Edith Wieland niet of niet in zijn geheel voldoet.
2. Edith Wieland is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door haar uitgeoefende retentierecht.

Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Edith Wieland gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard;
(voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;
door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 19: Overmacht

1. Ingeval er sprake is van overmacht is Edith Wieland gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Edith Wieland, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Edith Wieland.
3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden zijn verplichtingen jegens Edith Wieland tot aan dat moment na te komen.
4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstan­digheden, verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, natuurverschijnselen, door weersomstandigheden, wegblokkades e.d. ontstane transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.

Artikel 20: Ontbinding, annulering, opzegging

1. a. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
b. Het bepaalde in sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
3. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
4. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan Edith Wieland een door Edith Wieland nader te bepalen vergoeding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schade alsmede de gederfde winst aan Edith Wieland te vergoeden. Edith Wieland is gerechtigd de kosten, schade en gederfde winst te fixeren en – naar zijn keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 20 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
5. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Edith Wieland ter zake.
6. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 21: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

1. Op de tussen Edith Wieland en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor Wieland, door dat recht worden beheerst.
3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Edith Wieland de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Edith Wieland is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
4. Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat Edith Wieland aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van Edith Wieland zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
5. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Wieland gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – naar haar keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 1 Maart 2015